Eski haritacılık terimleri sözlüğü

Eski haritacılık terimleri sözlüğü

Akit                 : sözleşme

Akitli işlemler : sözleşmeli işlemler

Akitsiz işlemler : sözleşmesiz işlemler

Amme idaresi : kamu yönetimi

Amme menfaali : kamu yararı

Ana gayrimenkul :  ana taşınmaz

Arazi tesviyesi : arazi düzleme

Asli sicil : ana sicil

Cebri icra : zorunlu icra

Cebri satış : zorunlu satış

Defter kıymeti : defter değeri

Feri siciller : yardımcı siciller

Gayrimenkul : taşınmaz

Gayrimenkul mal : taşınmaz

Gayrimenkul mükellefiyeti : taşınmaz yükümlülüğü

Gayrimenkul tescili : taşınmaz tescili, tescil

Gayrimeskun alan : yerleşim dışı alan

Gecekondu ıslah bölgesi : gecekondu iyileştirme bölgesi

Hali arazi : ham toprak

Halihazır harita : durum haritası, kent haritası

Hassasiyet : duyarlık, doğruluk

Havai fotogrametri : hava fotogrametrisi

Hibe : bağışlama

Hisse : pay

Hisse devri : pay devri

Hisse tevhidi : pay birleştirme

Hisseli taşınmaz : paylı taşınmaz

Hudut ihtilafı : sınır anlaşmazlığı

Hudut işareti : sınır işareti

Hudut işaretlemesi : sınır işaretlemesi

Hudut tecavüzü : sınır aşması

Hususi vakıf : özel vakıf arazisi

Hüsnü niyet : iyi niyet

İdare : yönetim

İdari hudut : yönetim sınırı

İfraz : ayırma

İfraz çapı : ayırma çapı

İhtiyar heyeti . Mahalle kurulu

İkame : yerine koyma

İntifa hakkı : yararlanma hakkı

İstimlak : kamulaştırma

İstimlak bedeli : kamulaştırma bedeli

İştira hakkı : satın alma hakkı

İştirak halinde mülkiyet : elbirliği iyeliği

İtibari değer : nominal değer

İzaleyi şuyu : paydaşlığın giderilmesi

Kadastro hakimi : kadastro yargıcı

Kıymet : değer

Köy ihtiyar heyeti : köy kurulu

Mahalli koordinat sistemi : yerel koordinat sistemi,

Mahfuz hisse : saklı pay, korunan pay

Memleket koordinat sistemi : ülke koordinat sistemi, ulusal koordinat

Sistemi

Meskun alan : yerleşim alanı

Mevzii imar planı : yerel imar planı

Muvakkat şerh : geçici not

Mücavir alan : komşu alan

Mülkiyet hakkı : iyelik hakkı

Müruru zaman : zaman aşımı

Müstakil ve daimi haklar : bağımsız ve sürekli haklar

Müştemilat : eklenti

Müşterek mülkiyet : paylı iyelik

Mütemmim cüz : bütünleyici parça

Nazım imar planı : ana plan

Orman tahdit krokisi : orman sınırlandırma krokisi

Ölçme hassasiyeti : ölçme doğruluğu, ölçme duyarlığı

Parsel hududu : parsel sınırı

Parsel ihdası : parsel oluşturma

Rayiç bedel : güncel değer

Rehin : ipotek, tutu

Resen tescil : doğrudan tescil

Sabit sınır : değişmez sınır

Sevk ve idare : yönetim

Sözleşmeli şufa hakkı : sözleşmeden doğan önalım hakkı

Sükna hakkı : oturma hakkı

Şehir planlaması : kent planlaması

Şehircilik : kentbilim

Şufa hakkı : öncelikli alım hakkı

Şuyunun izalesi : paydaşlığın giderilmesi

Tabii hudut : doğal sınır

Tahavvülat : cins değişikliği

Tahdit : sınırlandırma

Tahdit krokisi : sınırlandırma krokisi

Tahliye kanalı : boşaltma kanalı

Tapu azası : kadastro üyesi

Tapu sicili muhafızı : tapu müdürü

Tashih : düzeltme

Tashihler sicili : düzeltmeler sicili

Tecvizi hata : hata sınırı

Teferruat : eklenti

Teksif : sıklaştırma

Tersimat : çizim

Tevhid : birleştirme

Tevhidi kıymet : birleştirme değeri

Vaziyet planı : konum planı

Veraset ilamı : mirascılık belgesi

Yoldan ihdas : parsel oluşturma

Zirai iskan : tarımsal yerleştirme

En güzel teminat başarıyla biten projelerdir